جایگزین زیرکنیوم (C60)

C60 یک خشک کن فلزی (اکتوات) است که جایگزین خوبی برای خشک کن های سرب و زیرکونیوم است.
  • قیمت پایین تری نسبت به زیرکونیوم و حتی اکتوات سرب دارد
  • C60 ، مانند سرب و زیرکونیوم ، خشک کننده تر است
  • در مقایسه با زیرکونیوم اکتات استفاده کمتری دارد
  • از نظر زیرکونیوم اکتات سمیت کمتری دارد
  • C60 روشنایی فیلم رنگ را در مقایسه با زیرکونیوم اکتات افزایش می دهد

Quick info