خشک کن پتاسیم

اکتوات پتاسیم

پتاسیم 2-اتیل هگزانوات

  • اکتوات پتاسیم خشک کن است و معمولاً در ترکیب با کبالت و اکتوات منگنز استفاده می شود
  • این یک ماده مرطوب کننده و پراکنده کننده رنگدانه خوب است و در ترکیب با کلسیم می توان از آن به عنوان عامل خشک شدن استفاده کرد.
  • اکتوات پتاسیم اثر “صورتی” کبالت را کاهش می دهد در حالی که زمان ژل و حداکثر دمای گرمازا را در زمان پخت تغییر می دهد.

Quick info