خشک کن منگنز

اکتوات منگنز

منگنز 2-اتیل هگزانات

   ·     اکتوات منگنز دومین خشک کن اصلی مهم است و به دلیل فعالیت میانی آن سطح و از طریق خشک شدن را ارتقا می دهد.
·        دارای خاصیت اکسید کننده و پلیمریزاسیون است
·        وقتی از منگنز به تنهایی استفاده می شود ، ممکن است فیلم های بسیار سخت و بسیار شکننده تولید شود
·        خشک کننده منگنز به دلیل رنگ نسبتاً تیره ، تمایل به تغییر رنگ سفید یا روشن دارد
·        خشک کن منگنز در خشک شدن در دماهای پایین و در شرایط رطوبت بالا نتایج خوبی می دهد

 

Quick info