ایزو نونانوئیک اسید

ایزو نونانوئیک اسید یک مایع شفاف و بی رنگ با بوی ضعیف و محلول در حلالهای معمول آلی است. این درجه اسید ایزونانوئیک مخلوطی از ایزومرها است و با اکسیداسیون ایزونونیل آلدهید بدست می آید.

Quick info

Category: