خشک کن مس

اکتوات مس

مس 2-اتیل هگزانوات

  • از آنجا که اکتوات مس به عنوان یک قارچ کش در آغشته سازی چوب عمل می کند ، معمولاً از رنگ های ته کشتی استفاده می شود
  • اکتوات مس به تدریج در حضور آب دریا به هیدروکسید مس و 2-اتیل هگزانوئیک اسید هیدرولیز می شود. هیدروکسید مس یک سم فعال است
  • خاصیت حشره کش آن باعث محافظت طولانی مدت در برابر موریانه ها ، سوسک ، آمبروزیا و بسیاری از حشرات دیگر می شود که به چوب/چوب حمله می کنند.

Quick info