رزین های پلی استر غیراشباع

رزین های پلی استر غیراشباع (اورتوفتالیک و ایزوفتالیک) و وینیل استر بر اساس کاربرد:

 • ماستیک سنگ (کدهای 6600، 5500، 330، 333 و 310)
 • بتونه سنگی (کدهای 4400، 4420 و 4440)
 • چسب سنگ (کدهای 2200 و 2210)
 • قایق، کشتی و لنج (کدهای 511، 520، 651، 1040 و 1000)
 • دگمه (کدهای 221 و 231)
 • ساخت قطعات به روش پالتروژن(کدهای 433، 511، 1040 و 3035)
 • مصارف عمومی فایبرگلاس (کدهای 160، 191، 122 و 130)
 • لوله و مخزن GRP (کدهای 433، 3035، 10000 و1040)
 • BMC و SMC (کدهای 3035، 511، 1040، 160، 191، 433، 500، 520 و 130)
 • پوشش ها و قطعات ضد خوردگی (کدهای 10000، 511، 1433 و 1040)
 • مجسمه سازی (کد 127)
 • سنگ مصنوعی (کدهای 130 و 500)

*بسته بندی رزین ها، بشکه فلزی با وزن خالص 200 کیلوگرم می باشد.

Quick info

Category: