۲-اتیل هگزانوئیک اسید

2-اتیل هگزانوئیک اسید مایع بی رنگ شفاف با بوی ملایم است. این یک مونوکربوکسیلیک اسید است که دارای یک گروه کربوکسیلیک بر اساس زنجیره کربنی C8 است و کمی در آب محلول است و برای فلزات و بافت خورنده است. تولید اسید 2-اتیل هگزانوئیک شامل تراکم آلدول بوتیرالدهید برای تولید 2-اتیل هگزانال است که در اکسیداسیون 2-اتیل هگزانوئیک اسید تولید می کند.

Quick info

دسته: