لطفا سوالات فنی خود را از ما بپرسید، ما از آنها می آموزیم

این باعث افتخار تیم توسعه و تحقیقات شرکت خواهد بود، اگر بتواند به شما در جهت بهبود کسب و کار خود در زمینه شیمیایی، کمکی کرده باشند. لطفا سوالات خود را در این ایمیل برای ما بفرستید. قاعدتا هر چه اطلاعات داده شده در سوال کامل تر باشد، جوابی که ما به شما خواهیم داد نیز کامل تر خواهد بود.

tq@chemitis.com :ایمیل

Image Alt

تجارت خارجی

مشتریان ما محدود به مرزهای کشور نیستند و ما با مشتریان خارجی خود در سراسر جهان تجارت می کنیم. با وجود مشکلات مالی و لجستیکی ، به دلیل تحریم ها ، در چند سال گذشته ، ما نه تنها تجارت خارجی خود را کاهش ندادیم ، بلکه روابط خود را نیز افزایش دادیم. در ابتدا ، ما با برخی از مشکلات روبرو شدیم ، اما به آنها به عنوان یک چالش نگاه کردیم و اکنون ، پس از کسب تجربیات ارزشمند از این طریق ، مشتریان ما می توانند به راحتی نیازهای خود را برآورده کنند ، در حالی که ما در کنار آنها هستیم ، از کارخانه تا انبار آنها. ما همیشه راهی پیدا می کنیم یا راهی می سازیم ، اما به هر حال ادامه می دهیم.